good pavs logo
Arolwg o Fodlonrwydd Cwsmeriaid
Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol
Sir Benfro
 
Q1
Q2
   
   
   
Q3 Oherwydd ein bod ni’n cadw gwybodaeth ar gronfa ddata, a ydych yn fodlon i’r wybodaeth uchod i fod ar gael ar gais y cyhoedd, er mwyn iddyn nhw ddefnyddio eich gwasanaethau chi?                                            
 
Adran1 - Gwybodaeth am eich sefydliad chi
Q4 A yw eich sefydliad yn:                                            
 
Q5 Ble yn Sir Benfro mae eich sefydliad yn gweithredu? (dewiswch bob un sy’n gymwys)                                          
 
 
Q6 Beth yw prif thema eich gwaith? (dewiswch un, os gwelwch yn dda)          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
Q7
Q8 Beth yw statws cyfreithiol eich sefydliad?                  
 
 
 
 
 
 
 
Q9 Ydych chi’n Elusen Gofrestredig?                                    
 
Q10 Beth yw eich trosiant blynyddol yn fras?                        
 
Q11 Beth yw eich tair prif ffynhonnell o incwm? (Rhowch 1, 2 a 3 yn y blychau perthnasol)                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q12 Faint o staff cyflogedig mae eich sefydliad yn eu cyflogi?
   
   
Q13  
Q14 A oes gwirfoddolwyr gan eich sefydliad?                          
 
Q15  
Q16 Yn fras, faint o oriau o waith mae’r gwirfoddolwyr yn gwneud bob wythnos?  
 
 
 
 
 
   
Adran 2 - PAVS Services
Q17 Isod, ceir rhestr o’r gwasanaethau a ddarperir gan PAVS.  Ticiwch y blychau ar gyfer y gwasanaethau rydych chi wedi eu defnyddio, os gwelwch yn dda.  Ticiwch bob un sy’n berthnasol.  
 
Gwirfoddoli - Mae hyn yn cynnwys cymorth gyda: Recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr a datblygu arfer da
 
Cydweithio - Mae hyn yn cynnwys cymorth gyda: Cydweithio gyda chyrff statudol (e.e. y Cyngor Sir neu Fwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda) a mudiadau trydydd sector eraill a chadw i fyny gyda’r polisïau a strategaethau, lleol a chenedlaethol, sy’n effeithio ar y trydydd sector
Llogi Offer ac Ystafelloedd    
 
Cymorth Cyllid -  Mae hyn yn cynnwys cymorth gyda: Cymorth wedi’i deilwrio ar gyfer sefydliadau i gaffael cyllid a darparu gweithdai cyllid
Rhentu Desgiau  
 
Cymorth Datblygu Sefydliadol - Mae hyn yn cynnwys cymorth gyda: Datblygu dogfennau a pholisïau llywodraethol, cofrestru fel Cwmni, CBC neu Elusen a hyfforddi a chynorthwyo ymddiriedolwyr - llywodraethu da  
Cymorth Swyddfa - Mae hyn yn cynnwys cymorth gyda: Llungopïo, swmp argraffu, laminadu a rhwymo
 
Hyfforddiant - Mae hyn yn cynnwys: Rhaglenni hyfforddi ar amrywiol bynciau a hybu cyrsiau sy’n berthnasol i’r trydydd sector  
Cymorth Ariannol - Mae hyn yn cynnwys cymorth gyda: Gwasanaethau cyflogres  
 
Cymorth Technegol - Mae hyn yn cynnwys cymorth gyda: Gwella presenoldeb eich sefydliad ar y we, ymgynghoriaeth technoleg ac adolygiadau TGCh ar gyfer eich sefydliad, dewis y cyfrifiadur a’r meddalwedd cywir, cymorth gyda rhwydweithio a thechnolegau newydd, megis “cyfrifiadura cwmwl”  
Cynrychioli’r Trydydd Sector - Mae hyn yn cynnwys cymorth gyda: Mynediad at rwydweithiau trydydd sector (e.e. Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles a Phobl Ifanc a Chynhalwyr), cael pobl i wrando arnoch mewn cyfarfodydd strategol a chynllunio ac ymateb i ymgynghoriadau  
 
Dim
 
Q18 Dywedwch wrthym pam nad ydych wedi defnyddio unrhyw un o wasanaethau PAVS (ticiwch bob un sy’n berthnasol)                                                  
 
 
 
   
 
Mae’r cwestiynau yma’n ymwneud â Gwirfoddoli Sir Benfro (gwasanaeth gwirfoddoli PAVS)  
Q19 Yn eich barn chi, pa mor ddefnyddiol oedd y gwasanaeth a gynigwyd gan Gwirfoddoli Sir Benfro?
 
Q20 Beth oedd buddion defnyddio’r gwasanaethau yma i’ch sefydliad chi?  Isod, rhestrir rhai awgrymiadau, ond medrwch ddefnyddio’r blwch ‘Arall’ i ddisgrifio buddion eraill, os yn berthnasol.  
 
 
Q21
 
Q22
Mae’r cwestiynau yma’n ymwneud â Llogi Offer ac Ystafelloedd
Q23 Yn eich barn chi, pa mor ddefnyddiol oedd y gwasanaethau llogi offer ac ystafelloedd?  
 
Q24 Beth oedd buddion defnyddio’r gwasanaeth hwn i’ch sefydliad chi?  Isod, rhestrir rhai awgrymiadau, ond medrwch ddefnyddio’r blwch ‘Arall’ i ddisgrifio buddion eraill, os yn berthnasol.            
 
 
Q25
Mae’r cwestiynau yma’n ymwneud â Rhentu Desgiau
Q26 Yn eich barn chi, pa mor ddefnyddiol oedd y gwasanaeth rhentu desgiau?
 
Q27 Beth oedd buddion defnyddio’r gwasanaeth hwn i’ch sefydliad chi?  Isod, rhestrir rhai awgrymiadau, ond medrwch ddefnyddio’r blwch ‘Arall’ i ddisgrifio buddion eraill, os yn berthnasol.            
 
 
Q28
Mae’r cwestiynau yma’n ymwneud â Chymorth Swyddfa
Q29 Yn eich barn chi, pa mor ddefnyddiol oedd y gwasanaeth cymorth swyddfa?
 
Q30 Beth oedd buddion defnyddio’r gwasanaeth hwn i’ch sefydliad chi?  Isod, rhestrir rhai awgrymiadau, ond medrwch ddefnyddio’r blwch ‘Arall’ i ddisgrifio buddion eraill, os yn berthnasol.            
 
 
Q31
Mae’r cwestiynau yma’n ymwneud â’r gwasanaeth Cymorth Ariannol
Q32 Yn eich barn chi, pa mor ddefnyddiol oedd y gwasanaeth cymorth ariannol?          
 
Q33 Beth oedd buddion defnyddio’r gwasanaeth hwn i’ch sefydliad chi?  Isod, rhestrir rhai awgrymiadau, ond medrwch ddefnyddio’r blwch ‘Arall’ i ddisgrifio buddion eraill, os yn berthnasol.            
 
 
Q34
Mae’r cwestiynau yma’n ymwneud â Chynrychioli a Chydweithio
Q35 Yn eich barn chi, pa mor ddefnyddiol oedd y gwasanaeth cynrychioli a chydweithio?
 
Q36 Beth oedd buddion defnyddio’r gwasanaeth hwn i’ch sefydliad chi?  Isod, rhestrir rhai awgrymiadau, ond medrwch ddefnyddio’r blwch ‘Arall’ i ddisgrifio buddion eraill, os yn berthnasol.            
 
 
Q37
Mae’r cwestiynau yma’n ymwneud â Chymorth Cyllid
Q38 Yn eich barn chi, pa mor ddefnyddiol oedd y gwasanaeth cymorth cyllid?                    
 
Q39 Beth oedd buddion defnyddio’r gwasanaeth hwn i’ch sefydliad chi?  Isod, rhestrir rhai awgrymiadau, ond medrwch ddefnyddio’r blwch ‘Arall’ i ddisgrifio buddion eraill, os yn berthnasol.            
 
 
Q40
Mae’r cwestiynau yma’n ymwneud â Chymorth Datblygu Sefydliadol
Q41 Yn eich barn chi, pa mor ddefnyddiol oedd y gwasanaeth cymorth datblygu sefydliadol?
 
Q42 Beth oedd buddion defnyddio’r gwasanaeth hwn i’ch sefydliad chi?  Isod, rhestrir rhai awgrymiadau, ond medrwch ddefnyddio’r blwch ‘Arall’ i ddisgrifio buddion eraill, os yn berthnasol.            
 
 
Q43
Mae’r cwestiynau yma’n ymwneud â Hyfforddiant
Q44 Yn eich barn chi, pa mor ddefnyddiol oedd yr hyfforddiant a gynigwyd neu a dderbyniwyd?
 
Q45 Beth oedd buddion defnyddio’r gwasanaeth hwn i’ch sefydliad chi?  Isod, rhestrir rhai awgrymiadau, ond medrwch ddefnyddio’r blwch ‘Arall’ i ddisgrifio buddion eraill, os yn berthnasol.              
 
 
Q46
Mae’r cwestiynau yma’n ymwneud â Chymorth Technoleg
Q47 Yn eich barn chi, pa mor ddefnyddiol oedd y gwasanaeth cymorth technoleg?
 
Q48 Beth oedd buddion defnyddio’r gwasanaeth hwn i’ch sefydliad chi?  Isod, rhestrir rhai awgrymiadau, ond medrwch ddefnyddio’r blwch ‘Arall’ i ddisgrifio buddion eraill, os yn berthnasol.            
 
 
Q49
Mae’r cwestiynau yma’n ymwneud â gwerthoedd PAVS
Mae PAVS wedi enwi’r gwerthoedd canlynol, sy’n tanategu ei waith. Dywedwch i ba raddau rydym ni’n gwireddu’r gwerthoedd yma, os gwelwch yn dda.  
Q50 Brwdfrydedd  
 
Q51 Cymhwysedd
 
Q52 Cynwysoldeb  
 
Q53 Cydweithio
 
Q54 Arloesedd  
 
Q55 Cynaladwyedd
 
Mae’r cwestiynau yma’n ymwneud â’ch profiadau chi o gyfathrebu gyda PAVS
Q56 Ydych chi’n defnyddio gwefan PAVS?                                    
 
 
Q57 Yn eich barn chi, pa mor ddefnyddiol yw gwefan PAVS?                        
 
Q58
Q59 Mae PAVS yn gweithredu system reoli amgylcheddol ac rydym yn awyddus bob amser i edrych ar ffyrdd o leihau ein hadnoddau, megis papur.  Er mwyn ein helpu i wneud hyn, byddwn yn symud tuag at ddefnyddio mwy o ddulliau digidol o gyfathrebu.  A fuasech chi’n medru derbyn gwybodaeth oddi wrthym ar gyfrwng digidol?                          
 
Q60 Beth fyddai’n eich rhwystro chi rhag medru derbyn gwybodaeth ar gyfrwng digidol?  
 
 
Q61 Beth yw eich dewis iaith ar gyfer cyfathrebu’n ysgrifenedig?      
 
 
Q62 Beth yw eich dewis iaith ar gyfer cyfathrebu ar lafar?  
 
 
Q63
Adran 3 - Aelodaeth                        
Mae gan PAVS rwydwaith o aelod sefydliadau
Ar hyn o bryd, mae’r Aelodau’n derbyn:                                              
- Archwiliad Iechyd Sefydliadol am ddim gan aelod o Dîm Dysgu a Datblygu PAVS
- Cyfraddau gostyngol ar gyfer:                                                
       - cyrsiau hyfforddi                        
       - defnydd o ystafelloedd hyfforddi, ystafelloedd cyfarfod a chyfleusterau gweithio wrth sawl gweithfan
       - defnydd o ystafell cyfrifiaduron (4 chyfrifiadur gyda mynediad i’r rhyngrwyd)          
       - llungopïo a swmp argraffu
- Mynediad at wasanaethau "aelodau yn unig" (e.e. cyflogres a chymorth personél) ar gyfraddau i’w trafod
- Copi am ddim o’r Cylchlythyr Chwarterol “Llais Sir Benfro”
- Bwlch golygyddol yn "Llais Sir Benfro"                          
- Gwasanaeth benthyciadau tymor byr am ddim ar gyfer offer (gliniaduron, taflunyddion amlgyfrwng, camerâu digidol ayb.)                                        
- Gwahoddiad i ddigwyddiadau ar gyfer aelodau                                            
- Mae llais gan aelodau llawn o ran y ffordd mae PAVS yn cael ei reoli, trwy enwebu ac ethol unigolion ar fwrdd yr ymddiriedolwyr.
Mae aelodaeth flynyddol PAVS yn costio £35 (neu £30 os ydych yn talu trwy ddebyd uniongyrchol), sy’n mynd tuag at gostau argraffu a phostio pecynnau a chylchlythyrau, a datblygu’r gwasanaethau a ddarperir ar gyfer yr aelodau.  
Q64 Ydych chi’n aelod o PAVS ar hyn o bryd?                                  
 
Q65 A oes gennych ddiddordeb mewn dod yn aelod?                        
 
Q66 Os mai ‘oes’ yw eich ateb, ydych chi’n fodlon i aelod o staff PAVS i gysylltu â chi i roi mwy o wybodaeth i chi am aelodaeth PAVS?  
 
Q67
Adran 4 - Cyfleoedd a Sialensiau yn y Dyfodol
Q68
Q69
Q70
Q71
Q72 Hoffai PAVS gasglu mwy o wybodaeth ac awgrymiadau oddi wrth sefydliadau, naill ai ar ffurf astudiaethau achos neu grwpiau ffocws.  

A fyddech chi’n fodlon i ni gysylltu â chi er mwyn cyfranogi mewn grwp ffocws neu astudiaeth achos?                            
 
Q73
Diolch i chi am roddi o’ch amser.                
 

Link to http://www.snapsurveys.com/