www.pavs.org.uk
Pembrokeshire Association of Voluntary Services
Welcome to Pembrokeshire Association of Voluntary Services
 > Support for Groups > Volunteering > Carers > News > Home
 > Funding > IT for Groups > About Us > Contact > Cymraeg
 > Planning Networks > Training > Join PAVS > Links > Site Map
    Home > Planning Networks
  Planning Networks
..............................

Planning Home

Networks

Newsletters

Third Sector Services

Pilot Directory
............................


Links
Contact


 
Google

Web PAVS


 

Policy & Citizen Engagement


The voluntary sector is an essential provider of health and social care services in the county.Their aim is to sustain and improve the services they provide and so benefit the health and wellbeing of those who use the services.

*****All information regarding the Representation and Joint working Team, and voluntary sector networks is now on the Pembrokeshire Networking Website.***** 

 

Ministerial Meetings

                                  

 

 

Voluntary Sector Scheme

 

 

Mapping third sector capability and resilience - Last chance to complete the on-line survey

EXTENDED DEADLINE – FRIDAY 26TH MAY 2017

Please take the time to complete this important on-line survey and help us paint an accurate picture of the capacity of the third sector in West Wales to deliver preventative well-being services.

This information is needed by the West Wales Regional Partnership Board and will influence future commissioning and investment decisions.

The scope of the work includes advocacy, befriending, community transport, information and advice, and practical assistance, such as adaptations, shopping, respite care, gardening, dog walking, meals-on-wheels, etc.

The on-line survey can accessed via the link below. Please complete the survey as fully as possible. You may find it useful to refer to your financial accounts and monitoring reports in order to complete the required information. If you would prefer talking to us rather than completing the on-line survey, please ask.

Please complete the on-line survey via the following link: Third Sector Capability & Resilience

This is an important piece of work – please help us to get it right.

Mapio gallu a gwytnwch y trydydd sector - Cyfle olaf i gwblhau'r arolwg ar-lein

DYDDIAD CAU ESTYNEDIG - DYDD GWENER 26 MAI 2017

Cymerwch amser i gwblhau'r arolwg pwysig hon ar-lein a’n cynorthwyo i greu darlun cywir o gynhwysedd y trydydd sector yng Ngorllewin Cymru i ddarparu gwasanaethau lles ataliol.

Mae angen y wybodaeth yma ar Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru a fydd yr hyn sy’n cael ei gasglu yn dylanwadu ar benderfyniadau comisiynu a buddsoddi’r dyfodol.

Mae’r gwaith yn cwmpasu eiriolaeth, cyfeillio, cludiant cymunedol, gwybodaeth a chyngor, a chymorth ymarferol, megis addasiadau, siopa, gofal seibiant, garddio, cerdded ci, pryd ar glud, ac ati

Gellir cael mynediad i’r arolwg ar-lein drwy'r ddolen isod. Cwblhewch yr arolwg mor llawn âg sy’n phosib. Efallai y byddwch yn ei chael yn ddefnyddiol i gyfeirio at eich cyfrifon ariannol ac adroddiadau monitro er mwyn cwblhau'r wybodaeth angenrheidiol. Os byddai'n well gennych siarad â ni yn hytrach na chwblhau'r arolwg ar-lein, gofynnwch.

Llenwch yr arolwg ar-lein drwy ddilyn y ddolen ganlynol: Gallu a Chydnerthedd y Trydydd Sector yng Ngorllewin Cymru

Mae hwn yn ddarn pwysig o waith – helpwch ni i sicrhau fod y manylion yn gywir os gwelwch yn dda.


 
 
 
 

 

 
 

 
  Contact PAVS: enquiries@pavs.org.uk Tel: (01437) 769422

Accessibility | Terms of Use | Privacy Policy

Copyright © All Rights Reserved 1997-2006 Pembrokeshire Association of Voluntary Services