www.pavs.org.uk
Pembrokeshire Association of Voluntary Services
Welcome to Pembrokeshire Association of Voluntary Services
 > Support for Groups > Volunteering > Carers > News > Home
 > Funding > IT for Groups > About Us > Contact > Cymraeg
 > Planning Networks > Training > Join PAVS > Links > Site Map
   

Home > Training

  Training
..............................

Training Home

Learning Opportunities

Learning Champions

Learning Providers

Learning Resources

P3LN (previously TAG)

Training News

Courses for Communities Cymru

Links
Contact 
Google

Web PAVS


 

Rhaglen Hyfforddiant Sector Gwirfoddol

Cyfiethu yn dodyn fuan
Saesneg
 
 

Caiff mwyafrif y gweithdai yma eu cefnogi a’u darparu gan brosiectau a ariennir ac felly maent yn rhad ac am ddim.  Fodd bynnag, mae’n rhaid i CGGSB i godi tâl am rai ohonynt am eu bod yn cael eu darparu gan staff nad sy’n cael eu hariannu gan y prosiectau yma.

 

 
 
 

Rolau a Chyfrifoldebau –Beth sydd angen i bob aelod pwyllgor i wybod! 

 

29.01.15 , 10yb – 1yh

Lleoliad: CGGSB, Hwlffordd

 

Erbyn diwedd y sesiwn, bydd y cyfranogwyr yn:

  • Meddu ar ddealltwriaeth glir o rolau a chyfrifoldebau aelodau pwyllgor
  • Deall pwysigrwydd y ddogfen lywodraethol
  • Deall y cyfrifoldebau sy’n gysylltiedig â strwythur cyfreithiol
  • Cyfarwydd â gofynion cyrff rheoleiddio allanol 
  • Adnabod rhwymedigaethau posib a sut i warchod rhagddynt
Mae’r gweithdy hwn ar gyfer aelodau pwyllgor newydd ac aelodau mwy profiadol sydd eisiau diweddaru eu gwybodaeth.

Gellir teilwrio’r gweithdy hwn ar gyfer eich mudiad a’i ddarparu ar amser ac mewn lle sy’n addas i chi. 

 

Cyflwyniad i Reoli Gwirfoddolwyr

 

18.03.15 10.00yb-4.00yhLleoliad: CGGSB, Hwlffordd

Tiwtor: Caroline White

Mae’r gweithdy undydd hwn yn edrych ar ddatblygu arfer da wrth recriwtio a chadw gwirfoddolwyr.  Mae’n rhoi gwybodaeth a chyngor ar bolisïau a gweithdrefnau, sy’n berthnasol i redeg rhaglen wirfoddoli broffesiynol, yn cynnwys polisïau sefydliadol sy’n effeithio ar wirfoddoli, recriwtio, anwytho, hyfforddi, cefnogi ac arolygu.  Mae pob adran yn ymwneud â chamau gwahanol o reoli gwirfoddolwyr ac mae’n tynnu sylw at y materion amrywiol sy’n gysylltiedig wrth recriwtio gwirfoddolwyr.

 

Bydd y sesiwn hon yn ddefnyddiol i: reolwyr gwirfoddolwyr newydd neu reolwyr gwirfoddolwyr presennol, a hoffai wella eu sgiliau a’u gwybodaeth.  Bydd y sesiwn hon yn ddefnyddiol i ymddiriedolwyr mudiadau sy’n rheoli gwirfoddolwyr hefyd

Bydd pob mudiad sy’n mynychu’n derbyn copi o’r “Pecyn Adnoddau – Sut i Ddatblygu Cynllun Gwirfoddolwyr”

 

Cost y Cwrs:

Cyfradd A

£65

Cyfradd B

£12.50

Cyfradd C

£9

Cynghorion a Thechnegau Rheoli Prosiect

12. 02.2015 15, 10yb – 1yh

Lleoliad: CGGSB, Hwlffordd

 

Bydd y gweithdy hwn yn cynnig cynghorion ymarferol ar sut i gwrdd ag anghenion buddiolwyr ac arianwyr eich prosiect, ac osgoi’r peryglon sy’n amlygu’n aml wrth reoli prosiect cymunedol. 

 

Erbyn diwedd y sesiwn, bydd y cyfranogwyr yn:

  • Gwybod sut i ddiffinio sgôp eu prosiect
  • Dysgu sut i osod a chwrdd â thargedau a cherrig milltir eu prosiect
  • Deall pwysigrwydd mesur canlyniadau a’r ‘pellter a deithiwyd’
  • Dysgu sut i reoli costau’r prosiect
  • Deall pwysigrwydd rheoli risg
 
 
 

 Ceir tri chyfradd gwahanol ar gyfer ffioedd cwrs:

Cyfradd A         Sector cyhoeddus/preifat

Cyfradd B         Grwpiau/unigolion sector gwirfoddol (heb fod yn aelodau)/ Aelodau Cysylltiol PAVS

Cyfradd C         Aelodau Cyflawn PAVS/Cynhalwyr yn Sir Benfro

Os nad yw eich mudiad yn aelod llawn o PAVS, pam na wnewch chi ymuno nawr a chymryd mantais o’r

ffioedd cwrs rhatach?  Ffoniwch 01437 769422 i gael pecyn aelodaeth.

Yn anffodus oherwydd y nifer uchel o gansladau hwyr rydym yn eu derbyn fe fu rhaid i ni gyflwyno dull o gadw lle tipyn llymach. Ni fedrwn bellach dderbyn ceisiadau am gadw lle dros y ffôn.

Nodwch:

Rydym yn cadw’r hawl i godi ffi weinyddu hwyr am ganslo hyd at £40 am beidio â mynychu cwrs PAVS. Gwneir hyn oherwydd nifer y darpar gyfranogwyr yn tynnu nôl ar y funud olaf neu ddim yn mynychu ar y diwrnod, sy’n effeithio ar hyfywdra’r cwrs. Os nad ydych yn medru mynychu, anfonwch rywun arall yn eich lle neu gadewch i ni wybod yn ysgrifenedig ar bapur os ydych yn dymuno canslo, a hynny o leiaf bythefnos cyn bod y cwrs yn dechrau. 

 
 

 

 

 

 

 
  Contact PAVS: enquiries@pavs.org.uk Tel: (01437) 769422

Accessibility | Terms of Use | Privacy Policy

Copyright © All Rights Reserved 1997-2008 Pembrokeshire Association of Voluntary Services